ನೀ ನನ್ನವಳಾಗುವ ನೀ ಒಲಿದು ಉಳಿವ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಮೌನಿ.

ನೀ ನನ್ನವಳಾಗುವ ನೀ ಒಲಿದು ಉಳಿವ ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಮೌನಿ.
No posts.
No posts.